Politica de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la nostra empresa. Per això, i segons s’estableix a la normativa vigent de protecció de dades, (RGPD, LOPDGDD), es posa en coneixement dels usuaris, la política duta a terme pel que fa al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. Per això ens reservem el dret de modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi a la web.

Data darrera actualització, 09/02/2021

Qui és el titular responsable del tractament de les vostres dades?

OBA S.L., (a partir d’ara ATRIUMHOTELS)

CIF: B-58008780

Carrer d’Aribau, 185, 5, 08021 Barcelona

Correu electrònic de contacte: protecciondatos@atriumhotels.com

 

Amb quines finalitats tractem les vostres dades? Quina és la legitimació per poder tractar-les i durant quant de temps les conservem?

 

A ATRIUMHOTELS tractem les vostres dades personals de forma lícita, lleial i transparent i són recopilades amb finalitats determinades, explícites i legítimes tal com s’exposa a continuació en aquesta política de protecció de dades i no seran tractades posteriorment de forma incompatible. Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Vetllarem perquè siguin exactes i actualitzades en tot moment.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT:

 

1.- FORMULARIS DE CONTACTE: Atenem qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.

 

 • Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment que es considera atorgat amb l’enviament voluntari de les vostres dades a l’empresa.

 

 • Termini de conservació: les dades personals seran eliminades una vegada atesa la vostra petició.

 

2.- GESTIÓ RESERVES: La finalitat del tractament és la gestió de les seves peticions de reserva als diferents establiments que apareixen a la pàgina web.

 

 • Legitimació: La base legal per al tractament és l‟existència d‟una relació contractual.

 

 • Termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació contractual establerta i una vegada finalitzada aquesta durant els terminis de prescripció d’accions legalment previstes. Informació sobre les comunicacions comercials En cas que ATRIUMHOTELS tracti les dades facilitades pels usuaris per remetre’ls comunicacions comercials sol·licitarà prèviament el seu consentiment per a tal fi, per remetre’ls informació, publicitat i comunicacions comercials per via electrònica, postal, SMS o qualsevol altra via, sobre els productes i serveis de empresa. L’Usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment.

 

A qui els comuniquem?

 

ATRIUMHOTELS comunicarà les seves dades a tercers en els supòsits següents:

 

 • Per obligació legal a l’administració tributària per a pagament d’impostos.

 

 • Cessió efectuada en el marc d‟una petició judicial i/o policial.

 

 • Cessió necessària per a la realització de serveis: com a proveïdors industrials, entitats financeres per efectuar els cobraments oportuns, companyies d’assegurances per a la gestió d’assegurances, entitats de recobrament per a la reclamació corresponent del deute pendent de pagament.

 

No es preveu la transferència internacional de dades.

 

Quins són els vostres drets en matèria de protecció de dades i com exercir?

 

 • Dret d’accés, rectificació i supressió: L’usuari tindrà dret a accedir a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

 

 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

 • Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

 • Dret a la portabilitat de les dades: L’usuari tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

 

Us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD-www.aepd.es) en cas que no hagueu vist satisfets l’exercici dels vostres drets aquí indicats.

 

Per exercir els drets esmentats podeu enviar un correu electrònic a protecciondatos@carbonell.com, identificant a la vostra petició la informació següent:

 

1.- Dades de la persona sol·licitant (Nom i cognoms)

 

2.- Adreça de contacte

 

3.- Dret que vol exercir

 

4.- Sobre quines dades concretes formula la vostra petició En el termini màxim d’un mes resoldrem la vostra petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

 

Conservarem l’evidència de les sol·licituds i respostes a l’exercici dels vostres drets, durant el termini màxim de prescripció d’accions legalment establert, tenint en compte la legislació aplicable.

 

5.- Seguretat en el tractament Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i els caps del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, ATRIUMHOTELS aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades altrament, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.