Política de contractació i reserves d’Atrium Hotels

Informació General

OBA, S.L. (d’ara endavant l’establiment) és l’empresa propietària dels establiments ATRIUMHOTELS, grup a què pertany Hotel Sant Jordi, Apartaments Sant Jordi, Suites Sant Jordi i del domini d’aquesta pàgina web. Aquesta política de contractació i reserves regeix les relacions que s’estableixin mitjançant el web entre l’usuari que vulgui contractar estades o serveis oferts en aquesta pàgina web, i L’establiment.

Reserves

Procés i resposta del establiment

Mitjançant els diferents formularis establerts a la web, l’usuari podrà consultar la disponibilitat i el preu de les opcions de reserva requerides i realitzar la seva petició. Un cop acabat el procés a través de la pàgina web, l’usuari rebrà la confirmació de la reserva feta per correu electrònic com més aviat millor, s’entendrà que la reserva ha estat acceptada en el moment de rebre confirmació per part de l’establiment.

Si l’establiment no dóna resposta, en el termini màxim de 24 hores, a les peticions de reserva efectuades per l’usuari, s’entén que la reserva no ha estat acceptada. No obstant això, l’establiment informarà, tan aviat com sigui possible, pel mateix mitjà, la persona o persones usuàries que havien sol·licitat la reserva, de la no acceptació de la reserva i de les causes de la seva no acceptació.

Quan l’establiment hagi confirmat la reserva sense l’exigència de cap paga i senyal, aquesta es mantindrà fins a l’hora concertada amb l’usuari, i si no ho ha fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat.

Si la persona usuària ha abonat una paga i senyal, l’establiment mantindrà la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que aquesta cobreixi.

Pagament

El pagament es farà a les instal·lacions de l’establiment, però se sol·licitarà les dades de la targeta de crèdit de l’usuari durant el procés de reserva. No s’efectuarà el cobrament de cap paga i senyal a no ser que s’indiqui especialment en reserves concretes, en aquests casos aquest càrrec s’efectuarà dins de les 48 hores següents a la formalització de la reserva. Transcorregut aquest termini sense efectuar-se el càrrec, s’entendrà confirmada la reserva sense avançament de part del preu.

Preus

Els preus mostrats a la web són preus finals, segons el criteri de l’opció realitzada, amb impostos inclosos. L’allotjament té l’obligació de mantenir actualitzada la disponibilitat de les habitacions i els seus preus, però poden sorgir problemes d’overbooking o de manteniment de tarifes, en aquests casos l’allotjament us avisarà amb temps de la situació per cancel·lar la reserva i fer-li la devolució del import abonat, (si s’escau), de manera que pugui trobar un altre allotjament.

Cancel·lació de la reserva

La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels dos dies anteriors a la data d’arribada. En cas de cancel·lació passats els dos dies, l’establiment tindrà dret a cobrar una nit.

La penalització no és aplicable quan la cancel·lació es produeixi per causa de força major, degudament acreditada.

Si l’usuari no fa la cancel·lació i no es persona a l’establiment, aquest tindrà dret al cobrament del total de l’estada reservada.

Els cobraments eventuals es faran a través de la targeta de crèdit facilitada per l’usuari.

Renúncia de l’estada

En cas que l’usuari d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual tenia reserva efectiva, l’establiment cobrarà l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que quedin per utilitzar.